خانه هنری و تاریخی حریری در تبریز

خانه تاریخی حریری در تربیت تبریز از دوره قاجاری است که تزئینات گچبری و نقوش زیبایی داشته و اکنون درحال مرمت تا به خانه هنر نقاشی تبدیل شود