سکانس بسیار ترسناک فیلم کینه-Grudge ۲۰۰۹ (قسمت چهارم)!

صحنه ای بسیار ترسناک از فیلم کینه (The Grudge ۲۰۰۹) که در نوع خود بسیار دلهره آور و مخوف است. این فیلم سراسر مربوط به اجنه و موجودات غیر ارگانیک می شود!