نحوه طبخ غذای لنکرانی آذربایجان Azerbaijan Levengi

به ترکی - غذای مخصوص منطقه لنکران آذربایجان با مرغ در برنامه زنده Can Azerbaycan programında levengi nasıl pişirilir, ustamız anlatıyo