دعا و مناجات در هنگام سختیها به ترکی آذربایجانی Dua

مناجات درسختیها، به ترکی آذربایجانی Sinaq ve Chetinliklerde dua اِئی الله ، منیم الله یم! اُؤز سخاوت ین و بخشیش ین له منیم کدری می داغیت و حؤکمران لیغین و قودرت ین له منیم هیجانی می قوو. گؤرورسن، ایلاهی، منی هر طرف دن کدر بورودویو بیر زامان دا اوزومو