اجرای رقص آذربایجانی گروه آلتای در سرعین اردبیل

علی فرشچی و گروه رقص آذربایجانی آلتای در سرعین