عکس یادگاری نوادگان ستارخان سردار ملی در موزه مشروطه

در قلب تبریز و کوچه قدیمی امیرخیز که هنوز از مشروطه و رنگی از سنت بر چهره دارد، خانواده ای پر تب و تاب زندگی می کنند که نام سردار ملی بر شناسنامه شان نقش بسته است. نوادگان و بازماندگان ستارخان مبارز آزادی خواه مشروطه در نهایت سادگی و شاید گمنامی در ای