کلیپ خنده دار | عربده کشی قبیله نیمه عریان

مردانی نیمه عریان با صداهایی نخراشیده و هیکل هایی نتراشیده، آرتیست های ویدئوهایی چند ثانیه ای هستند که این روزها به ویژه در بین اهالی مازندران در فضای مجازی دست به دست می شوند. تصاویری سرشار از عربده کشی و ادبیات رکیک که محتوایشان خط و نشان کشیدن و حریف ط