از سرطان چه می دانیم؟

از هر سه مرد دو نفر و از هر سه زن یک نفر به سرطان مبتلا می شود. با وجود چنین آماری، بیشتر افراد از ماهیت سرطان اطلاعی ندارند.