اخبار | گزارش با موضوع بهره وری در ارگان های دولتی

شبکه خبر- ۷ بهمن ۹۴- ۱۷:۰۰| استفاده بهینه از نیروها در ارگان های مختلف یا بهره وری نیروی کار موضوعیست که حتی در صورت اجرای آن سالهاست که عقب هستیم.