اخبار | فروش انحصاری با تخفیف و به یک خریدار حقیقی

شبکه دو- ۷ بهمن ۹۴- ۲۰:۳۰| فروشی همراه با ابهام. بعد از بسته شدن قرارداد فروش انحصاری و با تخفیف ۸۲ هزار تن برنج دولتی به یک خریدار حقیقی به ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان معاون سازمان حمایت می گوید این که این کالا ها چگونه فروخخته شده و یارانه داشته یا نه بری نداریم.