اخبار | قرارداد تجاری ایران و هلند

شبکه یک- ۷ بهمن ۹۴- ۲۱:۰۰| شرکت های تجاری البرز ۱۱ قرارداد سرمایه گذاری با هلندی ها امضاء کردند.