اخبار | محمدرضا طلاجوران

شبکه یک- ۷ بهمن ۹۴- ۲۱:۰۰| گفتگو با آقای محمدرضا طلاجوران در مورد نشست ویژه سیاسیون و صاحبان صنایع فرانسه با رئیس جمهور و جزئیات این نشست.