نقشه برداری سه بعدی مغز

دانشمندان مغز یک زن شصت و پنج ساله را بلافاصله پس از درگذشت او در مومی از پارافین قرار دادند و با استفاده از ابزار مخصوصی به نام "میکروتوم"، بافتهای آنرا به برشهای بسیار نازکی تقسیم کردند. سپس با استفاده از تکنولوژی پیشرفته تصویر برداری مغز، به