آیا چیزی به نام تشویق بد وجود دارد ؟

آفرین گفتن همیشگی و توضیح ندادن دلیل آن به کودکان خوب نیست و نبود آن باعث شک کودکان به خود می شود