دو ساله های هولناک

کودکان از دو سالگی شروع به اکتشاف قلمرو خود می کنند و ممکن است مشکلاتی برای پدر ها و مادر ها ایجاد می کنند