چرا باید در زندگی گذشت داشته باشیم؟

گذشت را بیاموزیم تا با طلاق , آینده فرزندمان را تخریب نکنیم