دانش ذاتی یا ژنتیکی

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که خصوصیاتی که تا کنون اکتسابی پنداشته شده است، ممکن است ژنتیکی باشند.