واکسیناسیون کودکان

واكسنها ازمیكروب یاویروس كشته ویاضعیف شده،كه عوامل بیماریهای خاص هستند ساخته شده اند. باتزریق واكسن,سیستم ایمنی تحت حمله این میكروبها ویاویروسها قرار میگیرد و درنتیجه ترشح آنتی بادی ها یاپادتن ها دربدن بالا میرود.این آنتی بادی ها دربدن کودک,فعال باقی میما