طریقه ی درست کردن خمیر حنا سفید

با استفاده از این خمیر طراحی های زیبا روی پوست انجام میشود