راتاتویی

غذایی فرانسوی و گیاهی است، ریشه اصلی خوراک مورد نظر به شهر "نیس" بازمی گردد.