انیمیشن ناتوانی جسمی و حفاظت از کودکان

غفلت ، جهل ، خرافات از موانع ارتباطی است که باعث انزوای کودکان معلول می شود