کفایت شیر مادر

اگر نگرانید که شیرتان برای فرزندتان کفایت نمی کند چند راه وجود دارد که از کفایت شیرتان مطمئن شوید.