زردی در کودکان (بخش اول)

زردی یکی از بیماری های شایع نوزادان است، به طوری که نیمی از نوزادان سالم و ۸۰ درصد نوزادان نارس‏ به درجاتی دچار زردی شده و باعث نگرانی و تشویش والدین خود در نخستین روزها و هفته های عمرمی شوند. پس بهتر است اطلاعات کافی از آن داشته باشیم.