۲۰ میلیون بده گلزار شو!

۲۰ میلیون بده گلزار شو! نقش فروضشی چیز جیدی نیست توی سینمای ایران خصوصا با این وضعیت نابه سامان مالی و بی اسپانسری! و با این شرایط هستشند کارگردان نقش فروضشی چیز جیدی نیست توی سینمای ایران خصوصا با این وضعیت نابه سامان مالی و بی اسپانسری! و با این شرایط ه