انیمیشن کوتاه مادر و کودکش

انیمیشن کوتاه مادر و کودکش که بر اساس طرحی از یونیسف می باشد