آموزش استفاده از صندلی ایمنی کودکان (قسمت اول)

مجموعه ای که در آن انتخاب و استفاده از صندلی های ایمنی آموزش داده می شود.