تنها ۱۰ دقیقه فرصت دارید...!

با فرض بر این که ۱۰ دقیقه تا پایان دنیا باقی مانده است... اولویت شما با چه کسی یا چه چیزی است ؟