چرا می خندیم؟

خنده پدیده ای است که میان تمامی انسان ها مشترک است. رنگ، نژاد، خانم و آقا هم نمی شناسد. حال این سوال به وجود می آید که این پدیده چیست و چرا رخ می دهد؟