حاشیه های ناگفته از سریال آقای جیرانی

قسمتهای آخر این سریال باید در ارمنستان فیلمبرداری می شد و گروه همه رهسپار این کشور شدند ولی در مرز بسیاری از وسایل اجازه ورود پیدا نکردن و گروه ۱۵ روز در این کشور بودن بدون هیچ کاری! دوربین هارو با هواپیما فرستاده بودن و با این شرایط رفتند بقیه تجهیزات رو