تغییر صحنه های سریال ترک برای تبلیغ شامپوی ایرانی

تغییر صحنه های سریال ترک برای تبلیغ شامپوی ایرانی سریال الیف که برای تبلیغ شامپو لطیفه تغییر پیدا مکینه اونهم توسط GEM TV