آرایشگری با آتش و تبر !!!!

یك آرایشگر در تركیه مردانه موهای مشتریانش را با آتش كوتاه میكند و ریش مشتریان را با تبر میزند ، خیلی جالبه ، حتماٌ ببینید و لایك فراموش نشه . *