مستند کتاب پیاده آمده ام

مستندی درباره کتاب پیاده آمده ام ؛ مجموعه عکس هایی از مراسم پیاده روی اربعین حسینی