فیلم مستند زندان الرشید

براساس روایت جذاب علی اصغر گرجی زاده از لحظات نفس گیر آخرین دیدار ، پیش از مفقود شدن شهید علی هاشمی و سال های اسارت در زندان مخوف الرشید