برنامه سیب سلامت با موضوع پروستات ۳ دیماه ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک - با حضور دکتر شاه حیدری