وزیر بهداشت، در برنامه متن و حاشیه شبکه ۳ - ۵ دیماه ۹۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امشب در برنامه متن و حاشیه شبکه ۳ شنبه پنجم دی ماه ۱۳۹۴