ورزش - ۷۲ ساعت بالانس و زندگی روی بند

بندباز چینی، هفتاد و دو ساعت را بر روی بند میان آسمان و زمین گذراند و در همان جا، روی صندلی نشست و با حلقه نمایش داد و بالانس زد و هر کاری که سوت و کف مردم شهرش در چین را به همراه داشت، انجام داد.