توضیحات مجری زن درباره روزه خواری در آنتن زنده

صبا راد مجری برنامه به خانه بر می گردیم که در برنامه زنده تلویزیون به طور ناخواسته مزه غذایی را چشید، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.