دستور puff pastry از مارتا استوارت

این خمیر برای انواع پای و Pithivier و شیرینی زبان استفاده می شود