بازی های درخشان - یکتا ناصر

یکتا ناصر که برای بازی در فیلم قبلی منوچهر هادی (همسرش) یکی می خواد باهات حرف بزنه سیمرغ نقش مکمل زن را دریافت کرده بود ، در این فیلم نیز بازی درخشانی ارائه داد . داوود (حامد بهداد) که از همسر خود جدا شده ، نفیسه (یکتا ناصر) را برای خانه داری و نگهداری فرزندان خود استخدام کرده و نفیسه به جهت رعایت شرع خواسته که به هم محرم شوند و اکنون موعد صیغه به سر آمده و نفیسه قصد بازگشت به خانه پدری دارد .