لحظه های درخشان فیلم سینمایی - روبان قرمز

روبان قرمز (۱۳۷۷) بی تردید سمبلیک ترین و بالطبع جهانی ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا است . داستان فیلم گرچه وامدار جنگ تحمیلی است ولی در عین حال می توان داستان آنرا به هر زمانی ( چه گذشته و چه آینده ) تعمیم داد . اگر نبود بازی سه تن از برجسته ترین بازیگران ایران ، شاید چنین اثر جسارت آمیزی هیچ گاه شکل نمی گرفت