کلیپ اگه نرقصی می شینم عقده دل وا می کنم ! نسخه دوم

بخش های رقص و آواز فیلم های سینمای ایران . در نسخه جدید ، تدوین کلیپ تغییر کرده و بخش هایی نیز به آن افزوده شده .