بازی های درخشان - فاطمه معتمدآریا

فاطمه معتمد آریا در فیلم گیلانه ساخته رخشان بنی اعتماد بازی بی نظیری ارائه داد که بر پیشانی بازیگری ایران جاودانه حک شد .