بازی های درخشان - پرویز فنی زاده

پرویز فنی زاده در خشت وآینه ساخته ابراهیم گلستان مانند همیشه درخشان ظاهر شد ( علاقمندان بازیگری حتما ببینند ) . ابراهیم گلستان در باره این سکانس گفته است که خواسته پوچی مطالبی که این به ظاهر روشنفکران کافه نشین رد و بدل میکنند ، را به نمایش بگذارد ( نقل به مضمون ) . در نتیجه فنی زاده به هنگام اجرای این نقش ، قرار بوده افکاری که هیچ ارزشی ندارند را متعالی نمایش دهد .