بازی های درخشان - خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی در سرزمین خورشید . انتخاب چند دقیقه درخشان از بازی زنده یاد شکیبایی بسیار سخت است . بخصوص بازی وی در سرزمین خورشید که از ماندگارترین بازی های شان است .