کلیپ چرا همه می دوند ؟

ویدیو کلیپ از دویدن های سینما ، که هریک به علت متفاوتی میدود .