ورزش - مورینیو و ترمیم چمن استادیوم در دیدار مقابل مکابی