ورزش - سوپرایز یک شرکت کننده در یک مسابقه تلویزیونی با دیدن دل

سوپرایز یک شرکت کننده در یک مسابقه تلویزیونی با دیدن دل پیرو و سالگادو