ورزش - وضعیت ناراحت کننده مهاجم سابق تیم ملی ایران