کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان و جانبازان

کلیپ خنده دار - گفتگوها و آوازهای جناب خان با "جانبازان اعصاب و روان" ... " ... عینک رو چشاشه؛سلام ای ناخدا / دمپای ابری پاشه؛ سلام ای ناخدا ..." (۳۰ شهریور ۹۴)