کلیپ آموزشی What is it - MILK

کلیپ آموزشی از مجموعه What is It برای آموزش زبان انگلیسی کودک